Tanya Chua – Om Tara

蔡健雅 (Tanya Chua) – Om Tara Lyrics
Genre : Pop
Release Date : 2021-08-12
Language : Mandarin

Tanya Chua – Om Tara 歌词 Chinese

Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
左手给你当港湾
我的右手给你翅膀
散发出绿色的光
许愿人类能排除这艰难
Ohh I wanna give I wanna give
You joy and peace
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
如慈爱母亲一样
落下的泪变成花瓣
三宝印掌心向外
许愿人类排除所有障碍
Ohh I wanna give I wanna give
My love my heart
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha

Tanya Chua – Om Tara 歌词 Pinyin

Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
zuǒshǒu gěi nǐ dāng gǎngwān
wǒ de yòushǒu gěi nǐ chìbǎng
sànfà chū lǜsè de guāng
xǔyuàn rénlèi néng páichú zhè jiānnán
Ohh I wanna give I wanna give
You joy and peace
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
rú cí’ài mǔqīn yīyàng
luòxià de lèi biàn chéng huābàn
sānbǎo yìn zhǎngxīn xiàng wài
xǔyuàn rénlèi páichú suǒyǒu zhàng’ài
Ohh I wanna give I wanna give
My love my heart
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha
Om Tare Tuttare Ture Soha

Om Tara
AlbumDepart
Lyricist蔡健雅 Tanya Chua
Composed蔡健雅 Tanya Chua
Arranged蔡健雅 Tanya Chua