F.I.R. – Splendid Dream (锦绣梦)

飞儿乐团 (F.I.R.) – 锦绣梦 (Jin Xiu Meng) Splendid Dream Lyrics
Genre : Pop
Release Date : 2021-07-13
Language : Mandarin

F.I.R. – Splendid Dream (锦绣梦) 歌词 Chinese

看秋风似水客匆匆
一缕情愁 一点朦胧
我捡起一片叶迷蒙
细数夏和冬

你眼神闪烁寓其中
千年一宿 白发青葱
她嫣然伫立大雨中
盼卿上西楼

看尽八面玲珑 泪光星斗
红尘缘 勾勒那轮廓

爱像锦绣梦 千万种
万年看不尽人生如风
潇洒回忆的水墨 掏不空

爱像锦绣梦 莫笑我
滚滚红尘之中谁依然歌颂
残雪独钟
情话还藏在心中

看秋风似水客匆匆
一缕情愁 一点朦胧
我捡起一片叶迷蒙
细数夏和冬

你眼神闪烁寓其中
千年一宿 白发青葱
她嫣然伫立大雨中
盼卿上西楼

看尽八面玲珑 泪光星斗
红尘缘 勾勒那轮廓

爱像锦绣梦 千万种
万年看不尽人生如风
潇洒回忆的水墨 掏不空

爱像锦绣梦 莫笑我
滚滚红尘之中谁依然歌颂
残雪独钟

爱像锦绣梦 千万种
万年看不尽人生如风
潇洒回忆的水墨 掏不空

爱像锦绣梦 莫笑我
滚滚红尘之中谁依然歌颂
残雪独钟
情话还藏在心中

F.I.R. – Splendid Dream (锦绣梦) 歌词 Pinyin

kàn qiūfēng sì shuǐ kè cōngcōng
yī lǚ qíng chóu yīdiǎn ménglóng
wǒ jiǎn qǐ yīpiàn yè míméng
xì shù xià hé dōng

nǐ yǎnshén shǎnshuò yù qízhōng
qiānnián yī sù bái fà qīngcōng
tā yānrán zhùlì dàyǔ zhōng
pàn qīng shàng xī lóu

kàn jǐn bāmiànlínglóng lèi guāng xīngdǒu
hóngchényuán gōulè nà lúnkuò

ài xiàng jǐnxiù mèng qiān wàn zhǒng
wàn nián kàn bù jìn rénshēng rú fēng
xiāosǎ huíyì de shuǐmò tāo bù kōng

ài xiàng jǐnxiù mèng mò xiào wǒ
gǔngǔn hóngchén zhī zhōng shéi yīrán gēsòng
cánxuě dú zhōng
qínghuà hái cáng zài xīnzhōng

kàn qiūfēng sì shuǐ kè cōngcōng
yī lǚ qíng chóu yīdiǎn ménglóng
wǒ jiǎn qǐ yīpiàn yè míméng
xì shù xià hé dōng

nǐ yǎnshén shǎnshuò yù qízhōng
qiānnián yī sù bái fà qīngcōng
tā yānrán zhùlì dàyǔ zhōng
pàn qīng shàng xī lóu

kàn jǐn bāmiànlínglóng lèi guāng xīngdǒu
hóngchényuán gōulè nà lúnkuò

ài xiàng jǐnxiù mèng qiān wàn zhǒng
wàn nián kàn bù jìn rénshēng rú fēng
xiāosǎ huíyì de shuǐmò tāo bù kōng

ài xiàng jǐnxiù mèng mò xiào wǒ
gǔngǔn hóng chén zhī zhōng shéi yīrán gēsòng
cánxuě dú zhōng

ài xiàng jǐnxiù mèng qiān wàn zhǒng
wàn nián kàn bù jìn rénshēng rú fēng
xiāosǎ huíyì de shuǐmò tāo bù kōng

ài xiàng jǐnxiù mèng mò xiào wǒ
gǔngǔn hóng chén zhī zhōng shéi yīrán gēsòng
cánxuě dú zhōng
qínghuà hái cáng zài xīnzhōng

锦绣梦 (Jin Xiu Meng) Splendid Dream
AlbumSplendid Dream
LyricistF.I.R.飞儿乐团
ComposedF.I.R.飞儿乐团