A-Lin – Romadiw

黄丽玲 (A-Lin) – Romadiw Lyrics
Genre : Pop
Release Date : 2021-12-30
Language : Mandarin

黄丽玲 – Romadiw 歌词 Chinese

Tengil ko hoso ita
Nomita anini aromi’ad misalisin kita tayni to adawang
Kakamen hanto ato ya kapah ya focingkay
Halikien o wa’ay namo kakamen to tayni makero to

Salikaka mapolong romadiw kita
Salikaka mapolong romadiw
Romadiw

这首歌会让我们身体
自然的扭动起来
很放松 词也配合旋律
一样的简单愉快
Wu 没那么的复杂
Ah 跟着节奏摇摇晃
Ho hi yan 自由在空气流畅
接着唱 yi yan ho hai yan

Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
把歌大声唱呀 yi yan ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
用力大声唱 我们 yi yan ho hai yan ya

什么都不想 romadiw kita
就跟着kaka 一起 yi yan ho hai yan
没什么好害怕 romadiw kita
就跟着kaka romadiw

Ho yi yo ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai
Ho yi yan ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai

Wu 没那么的复杂
Ah 跟着节奏摇摇晃
Ho hai yan 自由在空气流畅
接着唱 yi yan ho hai yan

Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
把歌大声唱呀 yi ya ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
用力大声唱 我们 yi yan ho hai yan ya

村长办公室报告 现在
Masakero kita
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan

黄丽玲 – Romadiw 歌词 Pinyin

Tengil ko hoso ita
Nomita anini aromi’ad misalisin kita tayni to adawang
Kakamen hanto ato ya kapah ya focingkay
Halikien o wa’ay namo kakamen to tayni makero to

Salikaka mapolong romadiw kita
Salikaka mapolong romadiw
Romadiw

zhè shǒu gēhuì ràng wǒmen shēntǐ
zìrán de niǔ dòng qǐlái
hěn fàngsōng cí yě pèihé xuánlǜ
yīyàng de jiǎndān yúkuài
Wu méi nàme de fùzá
Ah gēnzhe jiézòu yáo yáohuàng
Ho hi yan zìyóu zài kōngqì liúchàng
jiēzhe chàng yi yan ho hai yan

Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
bǎ gē dàshēng chàng ya yi yan ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
yònglì dàshēng chàng wǒmen yi yan ho hai yan ya

shénme dōu bùxiǎng romadiw kita
jiù gēnzhe kaka yīqǐ yi yan ho hai yan
méishénme hǎo hàipà romadiw kita
jiù gēnzhe kaka romadiw

Ho yi yo ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai
Ho yi yan ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai

Wu méi nàme de fùzá
Ah gēnzhe jiézòu yáo yáohuàng
Ho hai yan zìyóu zài kōngqì liúchàng
jiēzhe chàng yi yan ho hai yan

Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
bǎ gē dàshēng chàng ya yi ya ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
yònglì dàshēng chàng wǒmen yi yan ho hai yan ya

cūn zhǎng bàngōngshì bàogào xiànzài
Masakero kita
zuǒ jiǎo yòu jiǎo ránhòu pìgu zàilái yáo yī yáo
Yi ya yan hai yo yan
zuǒ jiǎo yòu jiǎo ránhòu pìgu zàilái yáo yī yáo
Yi ya yan hai yo yan
zuǒ jiǎo yòu jiǎo ránhòu pìgu zàilái yáo yī yáo
Yi ya yan hai yo yan
zuǒ jiǎo yòu jiǎo ránhòu pìgu zàilái yáo yī yáo
Yi ya yan hai yo yan

Romadiw
AlbumRomadiw
Lyricist黄丽玲
Composed黄丽玲, Derrick Sepnio 张德铭, Fergus Chow 贡多杰